Obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia
  Predmetom kúpnej zmluvy je dodávka reklamných predmetov, tovaru alebo služieb.
  Dodávateľ a odberateľ sa pritom zaväzujú postupovať v súlade s nasledujúcimi podmienkami: 
  Definícia pojmov:

  Dodávateľom sa rozumie spoločnosť ESKO spol. s r.o. so sídlom 900 68 Plavecký Štvrtok 65, IČO:30998646, IČ DPH: SK2020356811

  Odberateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou ESKO spol. s r.o.

  2. Objednávka
  Objednávka musí byť vystavená písomnou formou a doručená, osobne, poštou resp. e-mailom. Objednávka musí obsahovať základné náležitosti ako: číslo objednávky, názov tovaru a počty kusov, kontaktnú osobu, fakturačné údaje, adresu alebo spôsob prevzatia tovaru (pošta, dovoz, osobný odber u nás, prepravná služba a pod.) Dodávateľ potvrdí odberateľovi písomne, príp. e-mailom príjem objednávky, že objednávku akceptuje a zaraďuje do výroby a tým dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, prípadne že objednávku neakceptuje. Až do vyjadrenia dodávateľa nie je objednávka pre odberateľa záväzná. Objednávky sú u dodávateľa zaraďované do systému a vybavované v dohodnutom termíne. Každá potvrdená objednávka je záväzná. V prípade, že odberateľ upustí od záväznej objednávky, môže dodávateľ požadovať zaplatenie 100% nákladov preukázateľne vynaložených. Odberateľ sa zaväzuje tieto náklady do 14 dní zaplatiť.

  3. Ceny a zľavy
  Cena tovaru alebo služieb je individuálna. Záväznú kalkuláciu pripraví dodávateľ na základe konkrétneho zadania (tovar, náklad, potlač, farebnosť, podklady, príp. požiadavka na konkrétne služby). Z týchto cien má odberateľ právo na zľavy, ktoré sa uplatňujú podľa vernostného programu každoročne prehodnocovaného. V prípade zložitých cenových kalkulácií bude táto po predchádzajúcom súhlase odberateľa spoplatnená dohodnutou sumou, ktorá v prípade realizácie bude odrátaná. S výrobou sa začne až po odsúhlasení cenovej ponuky, ktorá je po zaslaní objednávky záväzná.

Vystavením objednávky odberateľ potvrdzuje akceptovanie ceny predmetu objednávky a zároveň SÚHLASÍ s uvedenými Obchodnými podmienkami.

4. Odsúhlasenie návrhu pred tlačou
Dodávateľ pred tlačou v prípade potreby pošle odberateľovi návrh /  vizualizáciu potlače. V prípade, že je potrebné dodanú grafiku upravovať, prekresľovať alebo celú vyrábať bude táto po predchádzajúcom odsúhlasení odberateľovi účtovaná. Odberateľ odoslaním podpísanej korektúry, príp. potvrdením mailom odsúhlasuje vytlačenie motívu presne podľa návrhu: žiadne iné veci nebudú pridané, odstránené ani zmenené. Odsúhlasením odberateľ potvrdzuje a preberá zodpovednosť za správnosť grafickej úpravy, gramatickej korekcie a farebnosti vytlačeného motívu nezávisle od pôvodného podkladu. V prípade akejkoľvek nejasnosti či pochybnosti je potrebné otázky vopred prekonzultovať.

5. Dodacia lehota
Ak nie je dohodnuté inak, bežná dodacia doba tovaru je 10-14 dní od odsúhlasenia návrhu a dodania úplných podkladov pre tlač, resp. úhradou zálohovej platby.
Prípadné meškanie s úhradou zálohovej platby alebo so schválením korektúry sa adekvátne premieta do dodacej lehoty. Vzhľadom na charakter tovaru si dodávateľ vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodávky tovaru prípadne zrušenie dodávky tovaru z dôvodu vypredania zásob alebo na základe iných nepredvídateľných skutočností.
Odberateľovi v tom prípade nevzniká nárok na zrušenie ostaného záväzne objednaného tovaru. Odberateľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov dodávateľa nie sú uvádzané termíny dodávok záväzné. Bez ohľadu na vyššie uvedené, dodávateľ vyvinie maximálne úsilie pre dodržanie uvádzaných termínov dodávok.

6. Platobné podmienky
Platby sa vykonávajú v eurách. Pri objednaní tovaru, ktorý budeme ďalej potláčať, príp. iným spôsobom upravovať, dodávateľ vystaví odberateľovi predfaktúru v plnej výške s DPH. Prípadné meškanie s úhradou zálohovej platby sa adekvátne premieta do dodacej lehoty. Dodávateľ je oprávnený účtovať aj čiastočné plnenie a odberateľ je povinný takto účtovanú čiastku zaplatiť. Odberateľ nadobudne vlastnícke práva na tovar až úplným zaplatením dodaného tovaru. Pri nedodržaní finančného plnenia faktúry má dodávateľ nárok uplatniť si zmluvnú pokutu ako jednorazovú čiastku vo výške 5% z faktúrovanej hodnoty každej faktúry, najmenej však 20,- €, počnúc
14. dňom po uplynutí doby splatnosti vyznačenej na faktúre. Zmluvná pokuta nevylučuje možnosť predávajúceho uplatniť a faktúrovať zákonom garantovaný úrok z omeškania z neuhradenej časti kúpnej ceny tovaru a služieb za každý deň omeškania úhrady.

Odberateľ môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

a) dobierkou – cenu za objednaný tovar odberateľ zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra.
b) bankovým prevodom – cenu za objednaný tovar zákazník zaplatí prevodom na účet prevádzkovateľa (TB číslo účtu: 2623253206/1100). Platbu je možné realizovať
– bankovým prevodom (internet banking),
– priamym vkladom na účet. Pre identifikáciu platby slúži variabilný symbol tj. číslo faktúry alebo predfaktúry, ktoré je uvedené vo faktúre za objednaný tovar.
c) v hotovosti u prevádzkovateľa – cenu za objednaný tovar zaplatí odberateľ v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od prevádzkovateľa.

Zadržanie platby alebo krátenie platby z dôvodu protipohľadávok je neprípustné, pokiaľ písomne nebolo dohodnuté inak.

7. Doprava
Dodávateľ splní svoju povinnosť dodať tovar jeho odovzdaním priamo odberateľovi pri jeho osobnom odbere v sídle predávajúceho alebo odovzdaním tovaru prepravcovi na prepravu pre odberateľa. Cena za expedíciu sa riadi cenníkom prepravcu a je kalkulovaná podľa cien poštovej, železničnej a expresnej prepravy. Spoločne s balným je samostatne uvádzaná vo faktúre. Pri osobnom odbere sa expedičné náklady neúčtujú. Doručenie v rámci Bratislavy – zvyčajne utorok a štvrtok – účtujeme prepravný paušál 5,- € + DPH.
Zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na odberateľa osobným prevzatím tovaru od predávajúceho alebo predaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre odberateľa. Škoda na tovare vzniknutá prepravcom nemá vplyv na povinnosť odberateľa zaplatiť kúpnu cenu.

 1. Kvalita, odolnosť..

Pri Vami dodaných tovaroch, ktoré potláčame, príp. inak zhodnocujeme, je potrebné dodať potrebný počet kusov na vyskúšanie prilnavosti farby, na pracie skúšky, príp. skúšky na oter farby, nastavenie stroja a pod. Je potrebné rátať tiež s časovým posunom realizácie zákazky. V opačnom prípade nepreberáme na seba zodpovednosť pri reklamácii.

 

 1. Záruka a reklamácia

Záručná doba na produkt dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka. Odberateľ je povinný pri prebratí tovaru a služby skontrolovať jeho úplnosť a správnosť a prípadné nedostatky bezodkladne oznámiť dodávateľovi. Odberateľ má právo reklamovať tovar a službu, ktoré preukázateľne nespĺňajú požadovanú kvalitu príp. množstvo. Reklamovať možno iba tovar, ktorý bol v plnej výške uhradený. Reklamáciu môže uplatňovať len ten, kto si u nás tovar alebo službu objednal. Záručná doba začína plynúť dňom splnenia dodávky. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný produkt na vlastné náklady na adresu dodávateľa. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. V prípade, ak produkt nie je možné opraviť si dodávateľ vyhradzuje právo riešiť reklamovaný produkt náhradným plnením alebo vrátením kúpnej ceny. Dodávateľ zodpovedá len za chyby, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené chybným materiálom, funkčnou chybou, alebo chybou spôsobenou pri výrobe. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, ktoré je úmerné dobe používania,  mechanickým poškodením, nevhodným používaním, prípadne poškodením spôsobeným nadmernými poveternostnými vplyvmi, obzvlášť pri vlajkách, kedy je potrebné vlajku pred silným vetrom dať dolu zo stožiara. Pri sublimačnej tlači je prípustná tolerancia rozmerov a mechanicko-fyzikálnych hodnôt  +- 5%, ktorá je daná technickým zariadením a vlastnosťami jednotlivých materiálov. Prípustná tolerancia odtieňov farebnosti podľa vzorkovnice Pantone solid coated je +- 10%.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá dodávateľ odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku chyby na produkte, nevyhovujúcej potlače alebo včasného nevyriadenia reklamácie.

Nezodpovedáme za:
– oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom
– oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
– za poškodenie zásielky zavinené prepravcom
– prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia alebo iných nepredvídateľných prekážok

10. Storno objednávky
Odberateľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. V prípade stornovania už potvrdenej objednávky je dodávateľ oprávnený požadovať úhradu vyvolaných nákladov až do výšky 100% ceny objednaného tovaru s DPH, minimálne však 20% z ceny objednaného
tovaru s DPH.
Tovar, ktorý bol dodávateľovi doručený nie je možné vrátiť (okrem podmienok uvedených v článku „ Záručné lehoty a reklamačný poriadok“) vzhľadom na skutočnosť, že tovar bol pre odberateľa vyrobený na zákazku.
Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, dodávateľ bude okamžite kontaktovať odberateľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že odberateľ zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

11. Zobrazenie tovaru v katalógoch – upozornenie
Fotografie jednotlivých predmetov v printových a webových katalógoch majú len informatívny charakter a nemusia plne zodpovedať skutočnosti, najmä čo sa týka farebnosti a detailov prevedenia.

12. Ochrana osobných údajov
Odoslaním svojej objednávky alebo vyžiadaním cenovej ponuky či už písomnou formou resp. e-mailu, dávate spoločnosti Esko s.r.o. súhlas k tomu, aby až do odvolania Vášho súhlasu boli Vaše osobné a firemné údaje spracovávané v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov na účely obchodnej činnosti spoločnosti Esko s.r.o. .

13. Vlastníctvo produktu a riziká
Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k výrobkom a službám až úplným uhradením ceny a ďalších čiastok, ktoré majú byť uhradené na účet dodávateľa.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá dodávateľ odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku včasného nedodania produktu, vady na produkte, nevyhovujúcej potlače, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

14. Záverečné ustanovenia
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Odberateľ uplatnením objednávky u dodávateľa vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.

 

Platnosť všeobecných obchodných podmienok je od 1.6.2023.
ESKO spol. s r.o.. 900 68  Plavecký Štvrtok 65